چهارده. مراحل انجام عملیات بازسازی و دکوراسیون


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Mar 24 2020 22 mins   5
در این اپیزود به پیشنهاد و درخواست دوستانمون در اینستاگرام، تصمیم گرفتیم در مورد مراحل اجرایی کار بازسازی ساختمان صحبت کنیم. بعد از عقد قرارداد بازسازی و قبل از انجام مبلمان چه اتفاقی و به چه ترتیبی قراره در پروژه رخ میده