قسمت اول – افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی در دنیا


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
May 01 2018 31 mins   390
 
گزارش نابرابری جهانی* که یکی از مهمترن مدارک در زمینه اقتصاد جهانی‌ست در شماره سال 2017 خود نگاهی به 40 سال گذشته دنیا انداخته است، که از لحاظ آماری چه بر سر اقتصاد دنیا آمده است. مجله هاروارد بیزینس ریویو** در ماه مارچ امسال مقاله بلندی را وقف این پرونده کرده است و این آمار را تحلیل نموده است.
منابع:
www.democracyatwork.info
* World Inequality Report
** Harvard Business Review
Economic Update March 14th 2016
The Book: Democracy at Work, a Cure for Capitalism
Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise
 
حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در
Pateron و Paypal
و به صورت ریالی و رمزپول
در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار