Lesson 118: Ye New Olde Teashoppe


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
66
Meh Si? - what's up? O haam gan - I'm crying Yanwei odei yi ga hai lok hung yuen ga fei sat - Because we are now in the Lok Hung Yuen Coffee Shop Lehng Loi yiga yau mou beh jau? - Beautiful Lady do you have beer now? Yit Leng sui - Hot lemon water