18 - قیام ۳۰ تیر و خون مصدقی‌ها بر کف خیابان


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Aug 19 2018 11 mins   6
در قسمت پیشین دیدیم که چگونه محمد مصدق بعد از نیمه تمام گذاشتن انتخابات مجلس و البته پیروزی‌های دیپلماتیک پیاپی در برابر بریتانیا، در تیرماه سال ۳۱ خورشیدی از شاه خواست که فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق هم در مقام اعتراض، از نخست وزیری کناره گرفت. شاه این بار احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و التهاب سیاسی ایران در روزهای پایانی تیرماه سال ۳۱ به اوج رسید.